Dai Jodan no Kamae

Hasso no Kamae

Kasumi no Kamae

Ichi no Kamae

Chudan no Kamae

Seigan no Kamae

Kongo no Kamae

Kocho no Kamae

Gedan no Kamae

To Tsui no Kamae

Jizuri no Kamae

Ryu Tsui no Kamae